Produkty

Produkty Ubezpieczeniowe

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobie trzeciej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, w tym również te wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku oraz w czasie zatrzymania i postoju. Z ubezpieczenia OC odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanym osobom trzecim, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody.

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę nieruchomości oraz elementów stałych, jej wyposażenia lub ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie ognia, powodzi, wybuchu lub innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Jak działa ubezpieczenie?

Podstawowy zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie pomoc assistance.

Pomoc z ubezpieczenia przysługuje w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży zagranicznej lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży krajowej.

Ubezpieczenie zapewnia m.in.:

  • organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich,
  • transport medyczny do szpitala,
  • organizację leczenia w szpitalu wraz z pokryciem koszów badań, zabiegów i operacji (w wariancie Europa, Świat),
  • pokrycie kosztów akcji ratowniczych lub poszukiwawczych (w wariancie Europa, Świat).

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie podzielone zostało na trzy warianty ochrony:

  • ochrona życia,
  • ochrona zdrowia,
  • ochrona wypadkowa.

Każdy z wariantów ochrony został przygotowany z możliwością wyboru jednej z trzech sum ubezpieczenia oraz składki. Sam możesz skomponować swoje ubezpieczenie wybierając jeden, dwa albo trzy warianty. Dla każdego z nich możesz wybrać składkę i odpowiadającą jej sumę ubezpieczenia.

Call Now Button