OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (Dział II, Grupa 13 Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej)

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody rzeczowe lub szkody na osobie wynikające z posiadania mienia, a także z prowadzonej przez ubezpieczonego działalności, określonej w umowie ubezpieczenia, w tym za szkody wyrządzone przez produkt lub świadczenie usług.

Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za czyste straty finansowe wynikające z braku lub ograniczenia dostępu do nieruchomości skut-kującego przestojem, spadkiem wydajności lub innymi stratami w prowadzonej działal-ności, z wyłączeniem roszczeń wynikających z braku lub ograniczonego dostępu do
energii elektrycznej lub innych mediów albo do przesyłu danych

Call Now Button