OC Firmowe

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia (dział II załącznika Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, grupa 13)

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, którą
ponosi on w zakresie określonym w powszechnie obo-wiązujących przepisach, z tytułu wypadku ubezpie-czeniowego związanego z prowadzeniem działalności
określonej w umowie ubezpieczenia lub z posiadaniem
mienia, który wystąpił w okresie ochrony ubezpiecze-niowej.

W granicach sumy gwarancyjnej  pokrywane są również:

  1. poniesione koszty wynikłe z zastosowania przez
    ubezpieczonego, w razie zajścia wypadku ubezpie-czeniowego, dostępnych mu środków w celu zapo-bieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
    o ile te środki były celowe, chociażby okazały się
    bezskuteczne,
  2. koszty pomocy prawnej,
  3. koszty rzeczoznawców
Call Now Button