Komunikacyjne

Przedmiotem ubezpieczenia może być :

  • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
  • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów w ruchu zagranicznym „Zielona Karta”  na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty  (ZK)
  • ubezpieczenia pojazdu od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia „Autocasco” (AC),
  • organizacji naprawy lub wymiany uszkodzonej albo zniszczonej szyby w ramach ubezpieczenia „Szyb w
    pojeździe”),
  • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Kierowcy i Pasażerów (NNW),
  • ubezpieczenia ochrony przed utratą zniżek,


Aby otrzymać ofertę/zawrzeć ubezpieczenie niezbędne są następujące informacje:

Dane Ubezpieczającego: Imię Nazwisko nr PESEL, data uzyskania prawa jazdy,  w przypadku Leasingu dane Leasingodawcy i Leasingobiorcy

Dane pojazdu z dowodu rejestracyjnego: nr rejestracyjny, nazwa pojazdu, marka, typ, nr VIN, rok produkcji pojazdu, data pierwszej rejestracji, poj. silnika, moc, rodzaj paliwa, od kiedy ma obowiązywać ubezpieczenie i jego zakres

Dane dodatkowe mające wpływ na ewentualne zniżki/zwyżki :

- Czy samochód będą prowadzić osoby młode ( do 26 roku życia ) lub mające prawo jazdy krócej niż 3 lata

- Czy właściciel ma dzieci i rok urodzenia najstarszego do 26 roku życia

- Czy są dzieci do 13 roku życia

- Stan cywilny właściciela

 

Call Now Button